Rapporter og utredninger

IS Rv7 har engasjert Norconsult for å gi ei vurdering av alternative konsept for strekninga Storlia - Haugastøl på riksveg 7. Målsetjinga for denne analysen er å definere ulike konsept for vegframføring over Hardangervidda og vurdere desse konsepta mot kvarandre.

Last ned PDF

På vegne av aksjonsgruppa for rv.7 er det i denne rapporten gjort ein førebels analyse av ei vegløysing mellom Storlia (Sysendammen) og Haugastøl. Traseen går nord for eksisterande rv.7 og er om lag 7-9 km kortare enn eksisterande veg.

Last ned PDF

Hovudproblemstillinga i forhold til vinterdrift for Rv.7 over Hardangervidda er omsyn til god trafikkavvikling (regularitet) og vilkår for villreinstamma. I denne samanheng har det vore vurdert ulike avbøtande tiltak, der rapport frå Statens vegvesen 7.4.2006 vurderar ulike vegløysingar med tunnelar...

Last ned PDF

I forhold til vintertenesta på Rv7 over Hardangervidda har det vore gjort omfattande vurderingar og utgreiingar dei siste 8 – 9 åra. Det som har skjedd dei siste åra er sikkert vel kjent, men det kan vera grunn til å minne om det omfattande arbeidet som vart gjort i 2001...

Last ned PDF

Denne utredningen er regionenes analyse og vurdering av hvordan transportoppgavene fordeler seg mellom stam- og riksvegrutene i korridor 5 med spesiell vekt på fjellovergangene: E16 Filefjell, rv. 52 Hemsedal, rv. 50 Geiteryggen, rv. 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell. Den er også regionenes...

Last ned PDF

Vær med på realiseringen av Hardangervidda Tunnelen

Kontonr: 3460 12 87279 - Husk å skriv navn og kontaktinformasjon i meldingsfeltet

© 2012 Hardangervidda Tunnelen - Alle rettigheter Levert av: BEKK DESIGN